gentofte_gymnasium_klasselokale

Plads til alle

Om skolen

Gentofte Gymnasium er et privat gymnasium. Vi har ca. 250 elever og klasserne er mindre end på de offentlige gymnasier. Det gør, at der er tæt kontakt mellem elev og lærer – og giver en bedre mulighed for, at hver enkelt elev løftes fagligt. Da vi er et privat gymnasium, har vi også andre muligheder for at tilbyde særligt spændende studieretninger, som f.eks. vores business linje, hvor du kan vælge valgfag som erhvervsjura og markedskommunikation.

Vi lægger meget stor vægt på et trygt læringsmiljø, hvor både det faglige og det sociale miljø fungerer side om side. Dette er vores største fokus på Gentofte Gymnasium.

På Gentofte Gymnasium kan vi tilbyde et trygt og udviklende undervisningsmiljø. Til gengæld forventer vi, at du aktivt deltager i undervisningen, og at du udviser tolerance og respekt for den store forskellighed blandt vore elever.

Alle uddannelser er SU-berettiget.

 

På Gentofte Gymnasium har du følgende uddannelsesmuligheder:

STX på 2 år

Er et meget målrettet og et fagligt koncentreret forløb, der grundlæggende ikke adskiller sig fra det 3-årige almene gymnasium.

HF på 3 år

Er til dig, der har en diagnose eller en funktionsnedsættelse, og er tilrettelagt, så du har god tid til den faglige fordybelse. Du får særlig hjælp til dine udfordringer, så du kan gennemføre din uddannelse med det bedst mulige resultat.

STX-ASF er en 2-årig STX

Strakt ud over 3 år for dig, der har en diagnose på autismespektret.

Ledige stillinger

 

Bestyrelsen

Skolens øverste organ er bestyrelsen, som består af 7 personer (6 eksterne bestyrelsesmedlemmer samt en medarbejderrepræsentant).

Derudover deltager elevrådsformanden i bestyrelsesmøderne og har således indflydelse på den kurs, som bestyrelsen udstikker.

Bestyrelsen samarbejder med ledelsen om de mål, der skal være i fokus for at sikre kvaliteten af undervisningen og for at sikre, at elever med en eksamen fra Gentofte Gymnasium til enhver tid kan møde udfordringerne fra det danske samfund og globaliseringen.

 

Værdigrundlag

Det er skolens mål at give enhver, der vil arbejde for det, mulighed for at tage en gymnasial uddannelse – også selvom man ikke umiddelbart passer ind i de traditionelle ungdomsuddannelser. Skolens værdier er baseret på åbenhed, tolerance, ligeværd og respekt for hinanden.

vores_vaerdier_gentofte_gymnasium

Organisation

Skolens øverste ledelse er bestyrelsen, som består af 7 personer (6 eksterne bestyrelsesmedlemmer og en medarbejderrepræsentant). Den daglige ledelse er rektor, vicerektor og to pædagogiske ledere. Elevrådsformanden deltager på bestyrelsesmøderne og er et bindeled mellem elever og ledelse.

Fastholdelsesstrategi

På Gentofte Gymnasium lægger vi stor vægt på relationen mellem elever og lærere – med det formål at hjælpe den enkelte elev igennem sit uddannelsesforløb.

Studie- og ordensregler

Grundlaget for ordensreglerne er, at skolen skal være præget af åbenhed med vægt på ligeværd, tolerance, selvstændighed og hensynsfuldhed. Den enkelte elev og lærer har et medansvar for, at dette kommer til udtryk i hverdagen, så der skabes et godt studiemiljø. Derudover sikrer studie- og ordensreglerne, at undervisningen kan opfylde formålet med uddannelsen til studentereksamen og HF-eksamen.

Antimobbepolitik

Gentofte Gymnasium anser alle former for mobning som uacceptabelt. Da digital mobning ligger under dette, vil det blive håndteret som enhver anden mobbesag.

undervisning_gentofte_gymnasium

Strategi og kvalitetssikring

Gentofte Gymnasium strategiplan blev forelagt bestyrelsen på mødet 1. september 2020. Planen er blevet til på baggrund af et forløb mellem elever, ansatte og bestyrelse på Gentofte Gymnasium, som blev faciliteret af Teknologisk Institut i foråret 2019. I 2020/2021 er det primært opfølgning på punkterne derfra.

Evalueringer

Elevtrivselsundersøgelsen udføres årligt. Elevtrivselsundersøgelsen gennemføres hvert år i november og diskuteres efterfølgende med elevrådet.

Kalender

Du finder en oversigt over de særlige aktiviteter på Gentofte Gymnasium på Lectio. Det drejer sig f.eks. om afleveringsfrister for større skriftlige opgaver, projektperioder, fællesarrangementer, ekskursioner, prøver eller eksamen.

Digital strategi

Eleverne skal i løbet af uddannelsesforløbet udvikle deres viden, kundskaber og indsigt indenfor det digitale. Udviklingen skal understøtte elevernes studiekompetence og have et dannelsesperspektiv, der gør eleven i stand til at reflektere over anvendelse og produktion af digitale medier og produkter i uddannelses- og samfundsmæssige sammenhænge. Formålet er, at eleverne skal kunne anvende digitale kompetencer i egne læreprocesser til at understøtte deres faglige og personlige udvikling.

Persondataforordning

På denne side finder du links til pdf-dokumenter, der omhandler persondataforordningen

STX Business

For censorer

På denne side finder du relevant information, hvis du skal være censor på Gentofte Gymnasium.

Vil du vide mere

Book en samtale med en af vores studievejledere, der kan give dig råd og vejledning om optagelsesproceduren, samt dine muligheder for at komme ind på drømmeuddannelsen.

Bemærk, at du normalt først kan blive optaget hos os, når det er mindst et år siden, at du afsluttede 9. klasse.

HF på 3 år: Bemærk, at det mindst skal være et år siden, at du afsluttede 9. eller 10. klasse.