vores_vaerdier_gentofte_gymnasium

Værdigrundlag

Skolens værdier

Gentofte Gymnasium er en privat, selvejende institution, som blev grundlagt i 1964.

Det er skolens mål at give enhver, der vil arbejde for det, mulighed for at tage en gymnasial uddannelse – også selvom man ikke umiddelbart passer ind i de traditionelle ungdomsuddannelser. Skolens værdier er baseret på åbenhed, tolerance, ligeværd og respekt for hinanden.

Disse værdier præger vores hverdag på skolen, og alle er forpligtet til at overholde dem. Vi ønsker at skabe et trygt læringsmiljø, der bygger på gensidig tillid, hvor alle får mulighed for at udvikle sig fagligt, socialt og som menneske. I hverdagen lægger vi stor vægt på, at vores elever bliver set og hørt. Gentofte Gymnasium udbyder både STX og HF.

 

De syv samfundsløfter

Danmarks Private Skoler, som Gentofte Gymnasium er medlem af, har i 2020 opstillet et kodeks for fælles samfundsansvar med 7 samfundsløfter, som medlemsskolerne forpligter sig til. Man kan læse mere her:

læs De 7 Samfundsløfter

I det nedenstående kan man læse, hvorledes Gentofte Gymnasium lever op til det samfundsansvar, vi har forpligtet os til.

 

1. Skolen og omverdenen

Vi har konkrete aktiviteter eller indsatser, hvor vi gør en positiv forskel for omverdenen; det store fællesskab, vi er en del af.

Gentofte Gymnasium er engageret i de store udfordringer for verden og er derfor også medlem af Gymnasieskolernes Klimaalliance.

Med et mere lokalt perspektiv deltager skolen i Gentofte Liv, et lokalt samarbejde, der blandt andet har fået en udendørs bevægelsesbane til området, lavet lektiecaféer m.m.

 

2. Skolens rummelighed og resultater

Vi har konkrete aktiviteter eller indsatser, der understøtter ansvarligt optag og positiv udvikling af alle elever, uanset deres faglige, fysiske eller psykiske udgangspunkt.

Skolen har to uddannelsestilbud for elever, der har brug for særlige tilbud. STX-ASF er et treårigt STX-forløb for unge med autismespektrumforstyrrelser, hvor der tilbydes små klasser og understøttende undervisning. Skolen har ligeledes en HF-enkeltfagspakke på tre år, hvor der kræves en diagnose for at blive optaget. Dette tilbud har ligeledes understøttende undervisning. Til begge tilbud er der tilknyttet en mentorordning.

 

3. Skolen til fremtiden

Vi har konkrete aktiviteter eller indsatser, der gør, at vores skole udvikles med henblik på at forberede og give eleverne kompetencer til det liv og arbejdsliv, de vil opleve i en nærtstående fremtid.

Det er vigtigt for Gentofte Gymnasium, at der er forbindelse mellem det, eleverne lærer i skolen, og den virkelige verden, hvorfor eleverne derfor ofte er ude af huset. Særlig stor fokus på dette er der i skolens business-retning, som bringer business-fag ind i en klassisk STX. Business-retningen får hver anden uge besøg af en udefrakommende person, som kan fortælle om sin karriere, sit arbejdsfelt eller om mere generelle problemstillinger fra virkeligheden. Også i de ordinære klasser er der fokus på at møde virkeligheden.

 

4. Skolens mangfoldighed

Vi har konkrete aktiviteter eller indsatser, der understøtter optag og udvikling af alle børn og unge, uanset social baggrund.

Alle elever på Gentofte Gymnasium er gennem en individuel optagelsesproces. Når en ung er blevet elev på skolen er der muligheder for at benytte en lang række af skolens understøttende tilbud som lektiecafé og coach. Alle klasser har desuden tilknyttet en klassevejleder, der har jævnlige samtaler med alle elever.

Mindrebemidlede elever har mulighed for at søge friplads.

 

5. Skolen som forebyggende instans

Vi har konkrete aktiviteter eller indsatser, der forebygger problemer med store konsekvenser for individet og samfundet.

Et af de store problemer for nutidens unge er ensomhed. Skolen er tilknyttet konceptet Netwerk, som er udviklet i et samarbejde mellem Maryfonden og Ventilen, og som har til formål at forebygge ensomhed. Konceptet gennemføres det første halve år i alle nye klasser på skolen.

 

6. Fokus på rettigheder og konventioner

Vi har konkrete aktiviteter eller indsatser, der understøtter de grundlæggende rettigheder for alle.

Skolen udvikler elevernes demokratiske færdigheder gennem elevrådet og trivselsråd, som er oprettet i en del af klasserne. Skolen tager elevernes ønsker og kritik alvorligt og arbejder med eleverne i forbindelse med elevtrivselsvurderinger og undervisningsmiljøvurderinger. Elevrådsformanden er inviteret til alle bestyrelsesmøder.

I dette skoleår arbejdes der i forbindelse med STX’ernes flerfaglige forløb med flere af FN’s verdensmål.

 

7. Elevens videre vej i uddannelsessystemet

Vi har konkrete aktiviteter eller indsatser, der understøtter kvalificerede uddannelsesvalg og fremmer, at eleverne går videre i uddannelse.

Skolen samarbejder med Studievalg og har ud over den sædvanlige vejledning særlig vejledning til de 3-årige forløb.

Hvert år arrangeres der en alumnedag, hvor nogle af skolens tidligere elever fortæller om uddannelse og karriere.

På HF er der desuden obligatoriske praktikforløb, som hjælper eleverne i deres uddannelsesvalg.

Vil du vide mere

Book en samtale med en af vores studievejledere, der kan give dig råd og vejledning om optagelsesproceduren, samt dine muligheder for at komme ind på drømmeuddannelsen.

Bemærk, at du normalt først kan blive optaget hos os, når det er mindst et år siden, at du afsluttede 9. klasse.

HF på 3 år: Bemærk, at det mindst skal være et år siden, at du afsluttede 9. eller 10. klasse.