Digital strategi

Digital strategi – kompetencer og progressionsplan

Elevernes digitale kompetencer på Gentofte Gymnasium

Eleverne skal i løbet af uddannelsesforløbet udvikle deres viden, kundskaber og indsigt indenfor det digitale. Udviklingen skal understøtte elevernes studiekompetence og have et dannelsesperspektiv, der gør eleven i stand til at reflektere over anvendelse og produktion af digitale medier og produkter i uddannelses- og samfundsmæssige sammenhænge. Formålet er, at eleverne skal kunne anvende digitale kompetencer i egne læreprocesser til at understøtte deres faglige og personlige udvikling. På Gentofte Gymnasium lægger vi vægt på, at eleverne i løbet af deres uddannelse i gennem fag og tværfaglige forløb får udviklet deres digitale kompetencer. De skal lære at reflektere over brugen af forskellige digitale medier, samtidig med at de har en forståelse for hvorledes man kan bruge digitale medier kvalificeret og trygt.

Gentofte Gymnasium har med baggrund i ovenstående udarbejdet en progressionsplan for udvikling af elevernes digitale kompetencer. Dette gælder både STX og HF klasser.

Kritisk blik på medier og værktøjer

I dansk har eleverne et medieforløb, som arbejder med at opøve, at eleverne med kritisk blik kan anvende digitale medier. Det indeholder blandt andet perspektivering samt overvejelser om eget medieforbrug fx på de sociale medier eller anvendelse af computer i undervisningen. I samfundsfag vil eleverne gennemgå digitaliseringen i samfundet og betydning af dette for det enkelte individ. Dette kan være begreber som Fake News, mobning og deling af billeder og information på sociale medier.

Digitale fællesskaber

Eleverne skal lære at indgå i og bidrage til digitale fællesskaber med fagligt sigte, og lære at beskytte egne data og egen identitet. Dette arbejdes der med via skolens intranet, introduktion til GDPR og fælles skrivedokumenter. Enkelte klasser vil indgå i online-debatter, hvis det er muligt.

Ovenstående overvejelser har både et studieforberedende sigte i og med, at det understøtter elevernes refleksioner over identitet, medejerskab, plagiat og fagligt samarbejde.

Informationssøgning

Målet er, at eleverne skal blive i stand til med et kritisk blik at kunne finde relevant information i mange forskellige sammenhænge. Det gælder særligt i forbindelse med de større skriftlige opgaver, hvor der er en progression for STX fra DHO, Flerfagligt forløb 1, SRO til Flerfagligt forløb 2. Eleverne vil i løbet af de to år, samt informationssøgningen i fagene være rustet til SRP det sidste semester.

På HF vil der være indlagt informationssøgning gennem fagene. Desuden vil der før SSO være et fokuseret litteratursøgningskursus for alle eleverne.

Skabe digitale produkter

Gentofte Gymnasium arbejder med at digitale løsninger, som skal understøtte deres forståelse og refleksion over sammenhængen mellem udtryk, indhold og kontekst. På grund af GDPR fravælger skolen ofte at arbejde med åbne medier som f.eks Facebook. Eleverne arbejder derimod meget i de naturfaglige, matematiske og samfundsfag med digitale produkter. Det kan være videoer anvendt som foredrag, indsamling og produktion af datasæt eller modelleringer.

Organisering

Skolen gennemgår regelmæssigt skolens digitale progressionsplan, og evaluere og ændre efter behov. Det kan skyldes nye krav til undervisningen, nye teknologier eller platforme.

 

Vil du vide mere

Book en samtale med en af vores studievejledere, der kan give dig råd og vejledning om optagelsesproceduren, samt dine muligheder for at komme ind på drømmeuddannelsen.

Bemærk, at du normalt først kan blive optaget hos os, når det er mindst et år siden, at du afsluttede 9. klasse.

HF på 3 år: Bemærk, at det mindst skal være et år siden, at du afsluttede 9. eller 10. klasse.