undervisning_gentofte_gymnasium

Antimobbepolitik

Vi går op i studie miljøet

Gentofte Gymnasium anser alle former for mobning som uacceptabelt. Da digital mobning ligger under dette, vil det blive håndteret som enhver anden mobbesag.

Formål

Gentofte Gymnasium skal være præget af åbenhed med vægt på ligeværd, tolerance, selvstændighed og hensynsfuldhed. Det gælder for både elever og ansatte. Formålet med at have en anti-mobbepolitik er at undgå mobning på og uden for vores skole ved at have en klar holdning om, at mobning er uacceptabelt, samt at have klare retningslinjer for, hvordan mobning håndteres, hvis det forekommer.

Mobning er

Der er tale om mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid eller gentagne gange udsætter en eller flere personer for krænkende handlinger, og hvis disse handlinger opfattes som sårende eller nedværdigende, og den krænkede ikke er i stand til at forsvare sig mod dem. (arbejdsmiljøviden.dk)

Mobning er ikke

Enkeltstående handlinger eller situationer anses ikke som mobning.

”Det er ikke mobning, når to fysisk eller psykisk omtrent lige stærke personer er i konflikt eller slås.” (Dan Olweus)

Målsætning

Vores skole skal være et sted, hvor der er rart at være, hvor man omgås på en værdig måde og behandler hinanden med respekt, også selvom vi er forskellige. Både på skolen og uden for skolen.

Aktiviteter / Retningslinjer

For at forebygge mobning og sikre en god trivsel generelt på skolen vil vi løbende arbejde aktivt med følgende aktiviteter i hverdagen:

 • På vores skole er trivsel et fælles ansvar, og derfor er alle på skolen, både ledere, medarbejdere og elever ansvarlige for at bidrage til at anti-mobbepolitikken overholdes.
 • Elevtrivselsundersøgelser (ETU) afdækker og sikrer, at der løbende er fokus på elevtrivsel, herunder mobning.
 • Arbejdspladsvurderinger (APV) afdækker og sikrer, at der løbende er fokus på det psykiske arbejdsmiljø, herunder mobning.
 • Digital Dannelse bliver en integreret del af undervisningen. Det er vigtigt for elever og medarbejdere at få en grundlæggende forståelse for god digital dannelse, og hvilke spor man efterlader sig på nettet.
 • Skolen arbejder ud fra Undervisningsministeriet kodeks for adfærd på internettet.
 • Alle ledere og arbejdsmiljørepræsentanten i arbejdsmiljøorganisationen er med til at sikre, at der løbende er fokus på det psykiske arbejdsmiljø.
 • Introduktion af nye medarbejdere. – Alle nye medarbejdere får tildelt en mentor (gerne fagkollega).
 • Sociale arrangementer – Der afholdes årlige sociale arrangementer for både eleverne og medarbejderne.

I tilfælde af, at der forekommer mobning på vores skole, er vores retningslinjer følgende

 • Alle, ledelse såvel som elever og medarbejdere, har et ansvar for og pligt til at gribe ind, hvis man overværer en situation, som kan karakteriseres som mobning. Man kan gribe ind i selve situationen, eller man kan rette henvendelse til skolens kontor, ledelsen eller til arbejdsmiljørepræsentanten. Enhver henvendelse vil blive behandlet fortroligt.
 • Den enkelte elev eller medarbejder, som føler sig krænket og/eller chikaneret, har, så vidt det er muligt, pligt til at sige fra. Det kan gøres enten direkte til den eller de personer, som udøver mobningen, eller til kontoret, nærmeste leder eller arbejdsmiljø-repræsentant.
 • Alle ledere, arbejdsmiljørepræsentanten, medarbejdere og elever er forpligtet til at tage enhver henvendelse om mobning alvorligt og til at behandle den fortroligt.
 • Alle ledere og arbejdsmiljørepræsentanten er forpligtiget til at tage ansvar for, at der i dialog med de involverede elever og medarbejdere findes en løsning på problemet, samt til at følge op på de involverede medarbejdere efter nogen tid. For elever under 18 år, vil skolen tillade sig at inddrage forældrene i konfliktløsningen.
 • I de tilfælde hvor der er behov for det, er det muligt at benytte hjælp ude fra i form af ekstern rådgivning. Det kan både være til uddannelse i emnet eller gennem personlige samtaler.
 • I de tilfælde, hvor der efter samtaler og rådgivning ikke sker adfærdsmæssige forbedringer, kan der blive iværksat sanktioner ifølge skolens studie- og ordensregler.

Redigeret Gentofte Gymnasium, september 2022

Vil du vide mere

Book en samtale med en af vores studievejledere, der kan give dig råd og vejledning om optagelsesproceduren, samt dine muligheder for at komme ind på drømmeuddannelsen.

Bemærk, at du normalt først kan blive optaget hos os, når det er mindst et år siden, at du afsluttede 9. klasse.

HF på 3 år: Bemærk, at det mindst skal være et år siden, at du afsluttede 9. eller 10. klasse.